Reglement

1. Deelname
1.1 Op het bezoek van de www.bedandbreakfastclassificatie.nl (hierna: classificatie site) en het gebruik van de site zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Als bezoeker aanvaardt u de toepassing van deze voorwaarden.
1.2 Stichting Bed & Breakfast Nederland heeft het recht de gebruiksvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. Zij zal de wijzigingen op de website publiceren en geregistreerde gebruikers informeren over de wijzigingen.

2. Eigendoms- en gebruikersrechten
2.1 Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de classificatie site en de informatie bij Stichting Bed & Breakfast Nederland en haar toeleveranciers (zoals de Bed & Breakfasts die deelnemen aan het classificatiesysteem).
2.2 Deze site is bestemd voor eigen gebruik van bezoekers, waarbij het niet is toegestaan adresgegevens en teksten van de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/ of het printen van een enkele hard copy. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (© 2013 Stichting Bed & Breakfast Nederland) duidelijk zichtbaar te zijn.
2.3 De informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de classificatie site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website en het is niet toegestaan om de site te framen.
2.4 U mag niet, anders dan door middel van een gebruikelijke vorm van hyperlinken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Bed & Breakfast Nederland, een koppeling of gateway (verbindingselement tussen onderdelen van netwerken) aanbrengen tussen de classificatie site en enige andere (internet) site, (meta) search engine of beschikbaar te stellen op een computer netwerk.
2.5 Het is niet toegestaan om adresgegevens van de classificatie site over te nemen in andere gegevensverzamelingen. Het gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciële berichten aan meer dan één adres - (e-)mailingen - is uitdrukkelijk niet toegestaan. Door middel van een groot aantal controleadressen in de online database van www.bedandbreakfastclassificatie.nl wordt toezicht gehouden op naleving van de voorwaarden. Tegen overtreders zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.
2.6 Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Stichting Bed & Breakfast Nederland, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Stichting Bed & Breakfast Nederland is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
2.7 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.
2.8 Bij gebruik of reproductie van informatie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van € 5.000,- Bij gebruik van adresgegevens voor (e-)mailings zonder toestemming van Stichting Bed & Breakfast Nederland, zulks een boete van € 1000,- per overtreding, waarbij elk bericht in een geconstateerde mailing als een individuele overtreding gezien zal worden. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door Stichting Bed & Breakfast Nederland op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van € 500,-.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Stichting Bed & Breakfast Nederland heeft de inhoud van de site met grote zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie of de classificatie site.
3.2 De op de classificatie site geplaatste verblijfsinformatie geeft uitsluitend de persoonlijk samengestelde gegevens weer zoals aangeleverd door de betreffende Bed & Breakfast eigenaar. Stichting Bed & Breakfast Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie.
3.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en u dient dan ook de informatie zelf op juistheid en volledigheid te toetsen.
3.4 Stichting Bed & Breakfast Nederland is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van: a.het gebruik of de inhoud van de classificatie website of de informatie; b.het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de classificatie site een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar de classificatie site; c.inbreuk door (het gebruik van) de classificatie site of de informatie op rechten van derden.
3.5 Indien via de classificatie site overeenkomsten tussen u en derden (zoals B&B eigenaren) tot stand komen is Stichting Bed & Breakfast Nederland op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en Stichting Bed & Breakfast Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
3.6 Hoewel Stichting Bed & Breakfast Nederland ernaar streeft dat de classificatie site gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is Stichting Bed & Breakfast Nederland niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de classificatie site om welke reden dan ook. Toegang tot de classificatie site mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. Stichting Bed & Breakfast Nederland heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de classificatie site te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Stichting Bed & Breakfast Nederland is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

4. Toepasselijk recht en geschillen
4.1 De gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Stichting Bed & Breakfast Nederland wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch, Nederland of die rechter die volgens dwingend recht bevoegd is.
4.2 Indien deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze gebruiksvoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.
4.3 Deze gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.

Eindhoven, 6 maart 2013

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven (Nederland) onder nummer 17179899