Reglement

1. Deelname 1.1 Deelname aan de Bed & Breakfast Classificatie is mogelijk voor alle B&B eigenaren in Nederland. Een B&B die deelneemt aan de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie dient te voldoen aan de wet- en regelgeving van de eigen gemeente.
1.2 Deelnemers aan de Bed & Breakfast Classificatie gaan een verbintenis aan voor een periode van minimaal één jaar.
1.3 De Bed & Breakfast eigenaar dient zich aan te melden door een classificatieformulier in te vullen op www.bedandbreakfastclassificatie.nl.
1.4 De Bed & Breakfast eigenaar verschaft de in het classificatieformulier gevraagde informatie en gaat akkoord met alle door Stichting Bed & Breakfast Nederland gestelde voorwaarden in dit Reglement, inclusief de privacyverklaring.
1.5 Een Bed & Breakfast met een (voorlopige) classificatie wordt opgenomen in het openbare classificatieregister op www.bedandbreakfast.nl.

2. Kosten 2.1 Voor elke accommodatie die door Stichting Bed & Breakfast Nederland wordt gecontroleerd, geclassificeerd en gecertificeerd dient de Bed & Breakfast eigenaar een jaarlijkse bijdrage te voldoen. Deze bijdrage is afhankelijk van de grootte van de accommodatie. Een Bed & Breakfast tot en met 7 kamers betaalt € 75,00 en vanaf 8 kamers
€ 125,00 (exclusief BTW).
2.2 De deelname aan de Bed & Breakfast Classificatie kun je na een jaar verlengen. Je ontvangt hier per e-mail bericht over.

3. Classificatieregister
3.1 Stichting Bed & Breakfast Nederland heeft een openbaar classificatieregister opgesteld, waarin de geclassificeerde Bed & Breakfasts zijn opgenomen. Deze Bed & Breakfasts zijn onderverdeeld in de categorieën 1 t/m 5 tulpen. Accommodaties die niet aan de basisnormen voldoen worden niet opgenomen in het classificatieregister. Accommodaties die voldoen aan de basisnormen worden ingedeeld in de eerste categorie en krijgen één tulp toegekend. Afhankelijk van de kwaliteit waarover een accommodatie beschikt, worden meer tulpen toegekend met een maximum van vijf tulpen.
3.2 Stichting Bed & Breakfast Nederland stelt de reglementen vast en beheert het openbare classificatieregister.
3.3 In het openbare classificatieregister is in ieder geval opgenomen:
  1. de naam van het Bed & Breakfast met daarachter de vermelding van de (voorlopige) classificatie
  2. het (post)adres van het Bed & Breakfast
3.4 De bij lid 3 genoemde gegevens worden gepubliceerd op www.bedandbreakfastclassificatie.nl en zijn voor een ieder gratis toegankelijk.

4. Voorlopige Classificatie 4.1 Nadat de Bed & Breakfast eigenaar zich heeft aangemeld wordt het Bed & Breakfast voorlopig geclassificeerd. De Bed & Breakfast eigenaar dient daartoe het classificatieformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
4.2 Op basis van het classificatieformulier wordt een voorlopige classificatie bepaald en wordt een voorlopig aantal tulpen met een maximum van vijf toegekend.

5. Definitieve Classificatie 5.1 Stichting Bed & Breakfast Nederland streeft er naar dat de deelnemende B&B's binnen een jaar, nadat de factuur is voldaan, door een mystery guest worden bezocht. Hierbij is zij echter afhankelijk van vrijwillige mystery guests en de kamerbeschikbaarheid bij de B&B's.
5.2 Na het bezoek van de mystery guest wordt het Bed & Breakfast door Stichting Bed & Breakfast Nederland binnen 6 weken definitief ingedeeld in één van de vijf categorieën van het classificatieregister.

6. Classificatiesysteem 6.1 Stichting Bed & Breakfast Nederland stelt het classificatiesysteem voor de indeling van Bed & Breakfasts in categorieën vast.
6.2 Stichting Bed & Breakfast Nederland behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden het classificatiesysteem aan te passen.
6.3 Een accommodatie wordt ingedeeld in de hoogste categorie waar deze volgens de beoordeling volledig aan voldoet.
6.4 Een accommodatie die niet aan de basisnormen voldoet wordt niet ingeschreven in het classificatieregister.

7. Periodieke controle 7.1 Minimaal eenmaal per vier jaar wordt er door middel van een bezoek door een mystery guest ter plaatse vastgesteld of een Bed & Breakfast nog voldoet aan de basisnormen en het minimale aantal te behalen punten behorende bij de categorie waarin zij is ingedeeld.
7.2 Indien uit het bezoek van de mystery guest blijkt dat het Bed & Breakfast nog steeds voldoet aan het minimaal aantal te behalen punten van de categorie waarin zij is ingedeeld, wordt deze indeling in stand gehouden.
7.3 Indien uit het bezoek van de mystery guest blijkt dat het Bed & Breakfast voldoet aan het minimale aantal te behalen punten van een hogere categorie dan waarin het Bed & Breakfast is ingedeeld, wordt het Bed & Breakfast ingedeeld in die hogere categorie.
7.4 Indien uit het bezoek van de mystery guest blijkt dat het Bed & Breakfast niet voldoet aan het minimale aantal te behalen punten van de categorie waarin het Bed & Breakfast is ingedeeld, wordt het Bed & Breakfast ingedeeld in de hoogste categorie waar wel volledig aan wordt voldaan.

8. Mystery guests 8.1 De bezoeken van mystery guests worden ten uitvoer gebracht door de door Stichting Bed & Breakfast Nederland gemachtigde personen.
8.2 De Bed & Breakfast eigenaar mag de door Stichting Bed & Breakfast Nederland gemachtigde personen geen kosten in rekening brengen voor de overnachting en het ontbijt.
8.3 Eventueel vooraf betaalde kosten (aanbetaling) voor een maximum van twee personen dienen terugbetaald te worden. Bij een minimum verblijf van twee of meer nachten, zullen de mystery guests zich na de eerste nacht bekendmaken. Na het doornemen van de normenlijst zullen de mystery guests de B&B verlaten, er kan in dat geval geen aanspraak worden gemaakt op eventuele dervingskosten.
8.4 De door Stichting Bed & Breakfast Nederland gemachtigde personen zijn in het bezit van een schriftelijke machtiging van Stichting Bed & Breakfast Nederland en kunnen zich als gemachtigde legitimeren.

9. Certificering 9.1 Direct na het toekennen van een definitieve classificatie kan de bed & breakfast eigenaar een certificaat downloaden op zijn persoonlijke pagina op www.bedandbreakfastclassificatie.nl, waarop is aangegeven tot welke categorie het Bed & Breakfast volgens de normering behoort.
9.2 Na de voorlopige classificatie wordt geen certificaat verstrekt.
9.3 B&B's die niet voldoen aan de basisnormen ontvangen geen certificaat.
9.4 Indien de Bed & Breakfast eigenaar is uitgeschreven uit het classificatieregister dient de Bed & Breakfast eigenaar het verstrekte certificaat binnen één maand te verwijderen.

10. Schild 10.1 Een Bed & Breakfast eigenaar met een definitieve classificatie kan tegen betaling een schild bestellen met het opschrift ‘Certified Bed & Breakfast’.
10.2 De Bed & Breakfast eigenaar is gerechtigd het schild zodanig aan te brengen, dat het schild voor het publiek duidelijk zichtbaar is.
10.3 Na beëindiging van deelname aan de classificatie is de Bed & Breakfast eigenaar niet langer gerechtigd het schild te gebruiken.

11. Wijzigen en uitschrijven
11.1 Bij constatering van onderstaande zaken wijzigt Stichting Bed & Breakfast Nederland de inschrijving in het openbare classificatieregister:
  1. Er wordt voldaan aan het minimaal aantal te behalen punten van een hogere categorie dan waarin het Bed & Breakfast is ingedeeld. In dat geval wordt het Bed & Breakfast ingedeeld in die hogere categorie.
  2. Er wordt niet voldaan aan het minimaal aantal te behalen punten van de categorie waarin het Bed & Breakfast is ingedeeld. In dat geval wordt het Bed & Breakfast ingedeeld in de hoogste categorie waaraan wel volledig wordt voldaan.
11.2 Bij constatering van onderstaande zaken schrijft Stichting Bed & Breakfast Nederland de accommodatie uit het openbare classificatieregister:
  1. De exploitatie van het Bed & Breakfast wordt/ is beëindigd.
  2. Het Bed & Breakfast wordt/ is overgedragen.
11.3 De deelname wordt na een jaar automatisch beëindigd, tenzij de B&B-eigenaar weer voor een jaar verlengt. Deelnemers ontvangen 30 dagen voor afloop een mail met informatie over het verlengen van hun deelname. Verlengen kan ook via de Eigenarenservice.
11.4 Stichting Bed & Breakfast Nederland restitueert geen deelnamekosten wanneer je voor het einde van de periode je deelname wenst stop te zetten.
11.5 Na beëindiging van deelname aan de classificatie is het niet toegestaan de tulpen nog op je website of in andere commerciële uitingen te tonen. De Bed & Breakfast eigenaar is niet langer gerechtigd het schild en de vlag te gebruiken.

12. Dispensatie 12.1 Op verzoek van de Bed & Breakfast eigenaar kan Stichting Bed & Breakfast Nederland dispensatie toestaan van één of meer normen die bepalend zijn voor de definitieve classificatie.
12.2 Een verzoek tot dispensatie moet met opgaaf van reden schriftelijk worden ingediend bij Stichting Bed & Breakfast Nederland.
12.3 Dispensatie kan alleen worden toegestaan als van de Bed & Breakfast eigenaar naar billijkheid niet kan worden gevraagd dat het Bed & Breakfast aan de normen voldoet, die van toepassing zijn voor de betreffende classificatie.
12.4 Stichting Bed & Breakfast Nederland kan voor een bepaalde termijn dispensatie toestaan.
12.5 Aan het toestaan van dispensatie kunnen door Stichting Bed & Breakfast Nederland voorwaarden worden gesteld.
12.6 De regels met betrekking tot het verlenen van dispensatie worden door Stichting Bed & Breakfast Nederland vastgesteld.

13. Niet toegestaan 13.1 Het is de Bed & Breakfast eigenaar niet toegestaan met betrekking tot het invullen van het classificatieformulier, (voorlopige) classificatie of een verzoek om dispensatie onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken.
13.2 Het is de Bed & Breakfast eigenaar niet toegestaan een door hem of haar geëxploiteerde Bed & Breakfast aan te duiden, als behorende tot een andere categorie van het openbare classificatieregister, dan waarin het Bed & Breakfast is ingedeeld.
13.3 Het is de Bed & Breakfast eigenaar niet toegestaan zich zodanig te gedragen dat daardoor bij de consument de indruk kan worden gewekt dat de Bed & Breakfast eigenaar tot het gebruik van een andere categorie van het classificatieregister, dan waarin het Bed & Breakfast is ingedeeld, gerechtigd is.
13.4 Het is de Bed & Breakfast eigenaar niet toegestaan Stichting Bed & Breakfast Nederland niet op de hoogte te stellen van wijzigingen die op welke wijze dan ook van invloed kunnen zijn op de overeenkomst.

14. Bezwaar en beroep 14.1 Indien de Bed & Breakfast eigenaar het oneens is met een beslissing van Stichting Bed & Breakfast Nederland, kan de Bed & Breakfast eigenaar een bezwaarschrift indienen bij Stichting Bed & Breakfast Nederland.
14.2 Het bezwaarschrift dient middels het contactformulier op de website of schriftelijk binnen twee weken na bij lid 1 genoemde beslissing ingediend te worden onder vermelding van naam en adres.
14.3 Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van de omschrijving en de reden van het bezwaar.
14.4 Zodra Stichting Bed & Breakfast Nederland het bezwaarschrift heeft ontvangen, krijgt de Bed & Breakfast eigenaar een ontvangstbevestiging.
14.5 Bij de beoordeling van het bezwaarschrift worden alle aspecten die een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van de beslissing opnieuw bekeken. Binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift moet Stichting Bed & Breakfast Nederland een beslissing nemen op het bezwaarschrift. In sommige gevallen wordt deze termijn verlengd, bijvoorbeeld als tijdens de behandeling blijkt dat de Bed & Breakfast eigenaar nog nadere informatie moet verstrekken.
14.6 Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan de Bed & Breakfast eigenaar daartegen in beroep gaan.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van dit reglement, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Om je een zo goed mogelijke service te bieden, gebruiken wij cookies. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie hierover.
Sluiten